top of page

SYSMÄN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT

1.NIMI

Säätiön nimi on Sysmän Säästöpankkisäätiö sr.

2.KOTIPAIKKA

Säätiön kotipaikka on Sysmä.

3.TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden sekä taloudellisen kasvatuksen, koulutuksen ja hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen erityisesti Päijät-Hämeen ja eteläisen Keski-Suomen alueella, sekä muu ko. alueen elinvoimaisuuden vaaliminen ja edistäminen.

4.TOIMINTAMUODOT

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan

 • antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja;

 • tukemalla ja järjestämällä säätiön tarkoitusta edistäviä tapahtumia;

 • tukemalla tarkoitustaan edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa;

 • keräämällä ja tallettamalla säästöpankkiperinteeseen liittyvää tietoa ja omaisuutta säätöpankkiperinteen vaalimiseksi; ja

 • kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä laillisilla toimintamuodoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan omassa toiminnassaan, osittain tai kokonaan omistamiensa yhteisöjen kautta taikka muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa yhteistyössä.

5.TOIMINTAMUOTOJEN RAHOITTAMINEN

Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi. Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia.

6.OMAISUUS JA VARAINHOITO

Säätiö on oikeutettu luovuttamaan peruspääomaksi saamansa Helmi Säästöpankki Oy -nimisen säästöpankkiosakeyhtiön osakkeet niiden käyvästä hinnasta. Osakkeiden luovuttaminen ei saa haitata Helmi Säästöpankki Oy:n liiketoimintaa eikä suuntautua sen kanssa kilpaileville tahoille.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

7.JOHTO

Säätiöllä on hallitus. Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua.

8.VALTUUSKUNTA

8.1.Lukumäärä

Säätiön valtuuskuntaan valitaan vähintään viisitoista (15) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä.

8.2.Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee valtuuskunnan varsinainen kokous. Valtuuskunnan jäsenen tulee olla Helmi Säästöpankki Oy:n asiakas ja valinnassa tulee etusija antaa Sysmän, Joutsan ja Hartolan tai niiden rajanaapurikuntien asukkaille. Valtuuskunta voi halutessaan nimittää nimitystoimikunnan tekemään ehdotuksen valtuuskunnalle jäsenehdokkaiden valinnasta.  Säätiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai asiamies ei saa olla valtuuskunnan jäsen.

Säätiön valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen. Ensimmäisen valtuuskunnan jäsenistä 1/3-osan toimikausi päättyy kuitenkin jo valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2021, 1/3-osan jäsenistä toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2022 ja loppujen jäsenten toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä 2023. Erovuoroisten lukumäärää laskettaessa osamäärä pyöristetään tarvittaessa lähimpään täyteen lukuun. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

8.3.Tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on valita säätiön hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja, mikäli säätiölle valittu varsinainen tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö. Valtuuskunnalla on oikeus erottaa valitsemansa hallituksen jäsen kesken toimikauden. Valtuuskuntalle myös esitellään säätiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

8.4.Kokoontuminen

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Valtuuskunnan kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus. Kutsu säätiön valtuuskunnan kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköisesti valtuuskunnan jäsenen säätiölle ilmoittamaan sähköposti- tai tietoliikenneosoitteeseen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8.5.Päätöksenteko

Säätiön valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

Säätiön valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

8.6.Varsinainen kokous

Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa:

 1. esitetään säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös;

 2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus;

 3. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä ja valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuorossa olevien valtuuskunnan jäsenten tilalle;

 4. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

 5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle;

 6. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja: ja

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9.HALLITUS

9.1.Lukumäärä

Säätiön hallitukseen kuuluu 3–7 varsinaista jäsentä.

9.2.Valintatapa ja toimikausi

Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet. Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen. Ensimmäisen hallituksen jäsenistä yhden (1) jäsenen toimikausi päättyy kuitenkin jo valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2021, kahden (2) jäsenen toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2022 ja kahden (2) kahden toimikausi päättyy valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä vuonna 2023. Nämä erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 65 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

 

9.3.Tehtävät

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (hallituksen yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ja hallituksen jäsen eivät saa noudattaa hallituksen tekemää päätöstä, joka on tämän lain tai säätiön sääntöjen vastaisena pätemätön.

 

9.4.Kokoontuminen

Säätiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että säätiön hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos säätiön hallituksen jäsen tai säätiön toimitusjohtaja sitä vaatii kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Jollei säätiön hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa toimitusjohtaja, tai, jos vähintään puolet säätiön hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen, säätiön hallituksen jäsen. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt, varapuheenjohtaja voi kutsua hallituksen koolle.

Kutsu säätiön hallituksen kokoukseen lähetetään säätiön hallituksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

9.5.Päätöksenteko

Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä.

Säätiön hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Esteellistä säätiön hallituksen jäsentä ei pidetä Iäsnä olevana.

10.TOIMITUSJOHTAJA JA ASIAMIES

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta).

Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä voi olla asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

11.EDUSTAMINEN

Säätiötä edustaa säätiön toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Säätiön hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön tai hallituksen jäsenen kanssa.

12.TILIKAUSI

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

13.TILINTARKASTAJAT

Säätiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan suorittamaan yhden tilikauden tilintarkastus.

14.VAROJEN KÄYTTÄMINEN SÄÄTIÖN PURKAUTUESSA TAI LAKKAUTETTAESSA SÄÄTIÖ

Jos säätiö puretaan, sen varat on käytettävä säätiön hallituksen määrittämään yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen, jonka on oltava mahdollisimman samankaltainen säätiön sääntöihin kirjatun tarkoituksen kanssa. Jos säätiö lakkautetaan, sen varat on käytettävä edellä mainitun mukaisesti.

bottom of page