top of page

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Sysmän Säästöpankkisäätiö sr
Y-tunnus 0167362-9

 

Osoite
Sysmän Säästöpankkisäätiö sr
c/o Satu Kotilainen
Pajulantie 4
19700 Sysmä

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Satu Kotilainen
Sähköposti: satu.kotilainen(at)gmail.com

Rekisterin nimi
Sysmän Säästöpankkisäätiö sr:n apuraha- ja avustusjärjestelmä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja henkilötietojen käsittelijät
Kerättäviä ja rekisterissä olevia henkilön tietoja käytetään Sysmän Säästöpankkisäätiö sr:n apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn ja yhteydenpitoon sekä toiminnan seurannan mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi. Rekisteriin tallennetaan apurahahakemuksissa annetutu tiedot sekä myönnettyjen apurahojen maksatukseen ja tutkimuksen tai hankkeen edistymiseen ja loppuraportointiin liittyvät tiedot. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.

Henkilötietoja käsittelevät säätiön asiamies, säätiön hallitus tai muu säätiön nimeämä arvioija, tilitoimiston nimetyty käyttäjät ja tilintarkastajat. Tietoja käytetään vain toiminnan kannalta tarpeellisessa laajuudessa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Apurahan hakijan nimi

  • Hakijan yhteys- ja osoitetiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero)

  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto)

  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)

  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet
Hakijan itse antamat tiedot, kontaktien syöttämät apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säilytysaika

- Ei myönnetyistä hakemuksista säätiö poistaa keskeneräiset tai tehdyt hakemukset, kun niiden säilyttämiseen ei ole apurahan myöntämisen kannalta tarvetta. 

- Myönnetyistä apurahoista säätiö säilyttää hakemukset toistaiseksi, jos apurahan saaja ei erikseen pyydä hakemuksta poistettavaksi.

- Maksatustietoja säilytetään tarpeellinen aika huomioon ottaen viranomaisilmoitukset ja mahdolliset tilintarkastukset. 

- Hakemukseen liittyvä viestintä poistetaan, kun hakemus poistetaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Sysmän Säästöpankkisäätiö sr:n hyödynnettäväksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

bottom of page